Visiosta toiminnaksi: strategian toteuttaminen

Digian liiketoiminta jakautuu viiteen strategiseen painopistealueeseen: asiakaskohtaisiin ratkaisuihin ja palveluihin, toimialakohtaisiin ohjelmistoratkaisuihin, integraatio- ja analytiikkapalveluihin, kansainväliseen ohjelmistoliiketoimintaan sekä uusiin markkina-alueisiin.

 

Asiakaskohtaiset ratkaisut ja palvelut

Toimintaympäristön kansainvälistyessä ja verkkopalvelujen lisääntyessä Digia auttaa asiakkaitaan hyödyntämään IT-ratkaisuja, joilla he voivat rakentaa ylivertaisen personoidun asiakaskokemuksen, tarjota palveluitaan kellon ympäri loppuasiakkaita puhuttelevalla tavalla sekä erottautua kilpailijoistaan.

Pitkäaikaiset asiakassuhteet, toimialaosaaminen ja mobiiliratkaisut ovat yhdistelmä, joka luo Digialle vahvan pohjan innovatiivisten end-to-end -palveluiden toteuttamiselle. Toiminnan perustana ovat johtavat teknologia-alustat, vahva tekninen osaaminen, asiakkaiden liiketoiminnan tuntemus ja konseptointi.

Digian tarjoama koostuu tuotteistetuista ratkaisuista ja palveluista, jotka kattavat koko järjestelmäkehityksen elinkaaren arkkitehtuuri-, konsepti- ja käyttöliittymäsuunnittelusta alkaen aina ohjelmistokehitykseen, integraatioon ja ylläpitoon saakka.

Toimialakohtaiset ohjelmistoratkaisut

Toimialakohtaiset ohjelmistoratkaisut -liiketoiminta tarjoaa uusille ja nykyisille asiakkaille tuotepohjaisia ohjelmistoratkaisuja ja niihin liittyviä palveluita vahvaan toimialaosaamiseen tukeutuen. Valittuja toimialoja liiketoiminta-alueella ovat muun muassa tukku- ja vähittäiskauppa, teollisuus, palvelut, energia, rahoitusala ja järjestöt.

Tarjoaman ytimen muodostavat ERP-järjestelmät, rahoitusalan ja järjestöjen operatiiviset järjestelmät sekä niihin liittyvät portaalitoteutukset ja integraatioratkaisut. Digian palveluvalikoimaan kuuluvat sekä laadukkaat käyttöönottopalvelut että laajat järjestelmän elinkaaren aikaiset palvelut, tukipalveluista järjestelmien ylläpitoon ja hostingiin.

Tuoteratkaisut tukevat kasvavassa määrin monikanavaisuutta, jolloin niiden käyttö on mahdollista soveltuvin osin myös mobiililaitteilla. Vahva osaaminen mobiiliteknologioista antaa Digialle ainutlaatuisen aseman yritysten liiketoimintajärjestelmien mobiliteetin kehittämisessä.


Integraatio- ja analytiikkapalvelut

Integraatio ja analytiikka -liiketoiminnan ensisijainen fokus on suurten asiakkaiden integraatiopalveluiden ja liiketoimintaprosessien kehittämisessä ja hallinnassa. Kysyntä toimipaikan optimoinnin, analytiikan ja integraation ratkaisuille on hyvää ja kasvavaa. Digian tavoitteena on toimittaa entistä suurempia palvelukokonaisuuksia valituilla päätoimialoilla, jotka ovat kauppa, julkissektori sekä rahoitus- ja vakuutusala. Toimipaikan optimoinnin osalta kohderyhminä ovat lisäksi terveydenhuolto, kuljetus ja logistiikka sekä elintarviketeollisuus.

Digian kilpailuetu liiketoiminta-alueella rakentuu ensisijaisesti asiakasymmärryksestä ja tarjoaman konseptoinnista. Alueella on hyviä, pitkäaikaisia referenssiasiakkuuksia. Sekä tarjoama- että asiakkuusportfoliot ovat tasapainossa. Lisäksi omiin tuotteisiin pohjautuvia integraatio- ja toimipaikan optimointiratkaisuja tarjotaan palvelupohjaisesti ja toimialariippumattomasti laajalle asiakaskunnalle. Analytiikka-alueen ratkaisut sekä Uudet markkina-alueet -tarjoaman analytiikkaratkaisut tukevat toisiaan, niin toimiala- kuin teknologianäkökulmastakin.

Tarjoama-alueen kehittämisen painopisteenä on myös jatkossa toimialaosaamisen ja asiakasymmärryksen vahvistaminen sekä ylivertainen teknologiaosaaminen.

Kansainvälinen tuoteliiketoiminta

Digian International Products -liiketoiminnan tavoitteena on kasvaa nykyisiä tuotteita ja niiden myyntiä kehittämällä sekä panostamalla uusiin kasvuhankkeisiin. Liiketoimintayksikön rungon muodostavat Digian Nokialta ostama Qt-liiketoiminta sekä Digia Ventures.

Digialla on Qt-osaamis- tai myyntipisteet Suomen lisäksi Norjassa (Oslo), Saksassa (Berliini), Yhdysvalloissa (Santa Clara), Kiinassa (Peking ja Chengdu) sekä Venäjällä (Pietari ja Moskova). Digian vahva kansainvälinen toimipisteverkosto ja kokenut kansainvälinen myyntiorganisaatio on merkittävä vahvuustekijä tulevaisuuden kasvussa.

Kaupallinen Qt Commercial -kehitysympäristö on aktiivisessa käytössä noin 3 500 asiakasyrityksellä. Asiakastoimialoja ovat mm. kulutuselektroniikka, rahoitus, lentokoneteollisuus, energia, puolustushallinto ja media. Lisenssimyynnin suurimmat markkina-alueet ovat Yhdysvallat, Saksa, Italia, Iso-Britannia ja Japani. Pääosa Qt Commercial -liikevaihdosta tulee lisenssimyynnistä.

Kansainvälinen ohjelmistoliiketoiminta tarjoaa kasvun mahdollisuuksia, mutta vaatii samalla investointeja tulevaisuuteen. Digia Ventures kehittää seuraavan sukupolven ohjelmistoratkaisuja. Ventures lähestyy markkinoita helposti skaalautuvina pilviratkaisuina suoraan verkosta.


Uudet markkina-alueet

Digian tavoitteena on luoda kasvua kehittämällä paikallista liiketoimintaa uusilla markkina-alueilla. Lähitulevaisuuden painopiste on Venäjän nopeasti kasvavassa markkinassa. Tavoitteena on nopea kasvu, joka perustuu ensisijaisesti vahvaan uusasiakashankintaan, mutta myös huolella harkitut yritysjärjestelyt ovat osana keinovalikoimaa. Yhdistelmä Venäjällä arvostettua suomalaista laatua, paikallisen liiketoimintakulttuurin osaamista sekä kilpailukyistä tarjoamaa ja toimialaymmärrystä luovat pohjan menestykselle.

Tarjoaman ydin nykyisellään muodostuu ohjelmistopohjaisista ratkaisuista analytiikan alueella ja niitä tukevista palveluista erityisesti kaupan ja logistiikan toimialoille. Kohdemarkkinaan kehitetään myös uutta tarjoamaa, jolla on synergiaa Digian kokonaistarjoaman kanssa ja täten potentiaalia myös Suomessa.

Pääpaino on ohjelmistoratkaisuissa, mutta myös palveluliiketoimintaa kehitetään tukemaan tunnettuuden luomista ja markkina-aseman saavuttamista. Osana toimintaa tarjotaan myös nearshore-palveluja Suomen liiketoimintojen kilpailukyvyn ja resurssien saatavuuden varmistamiseksi.