Henkilöstö toteuttamassa Digian
uutta suuntaa vuonna 2012

Kansainvälinen toiminta vahvistui vuoden aikana merkittävästi. Uusin ulkomaan toimisto avattiin Berliinissä. Kotimaassa keskityttiin uuden strategian toimeenpanoon ja toiminnan kehittämiseen.

 

Vuosi 2012 käynnistyi uuden organisaation käyttöönotolla ja päivitetyn strategian viestimisellä henkilöstölle. Viesti koostui Digian strategiasta ja tavoitteista, oman liiketoiminta-alueen liiketoimintamalleista ja tavoitteista sekä oman ryhmän merkityksestä ja tavoitteista osana edeltävää kokonaisuutta. Erityisesti panostettiin avoimeen keskusteluun pienryhmissä. Liiketoimintavastaavia ja esimiehiä valmennettiin muutosjohtamiseen. Keväällä toteutetussa palautekyselyssä saatiinkin hyviä, edellistä vuotta merkittävästi parempia, arvioita uudesta strategiasta ja yleisestä työviihtyvyydestä.

Keskeisiksi kehitysalueiksi tunnistettiin prosessi- ja johtamisosaaminen, henkilöstön sitouttaminen, osaamisen vastaavuuden ja määrän hallinta sekä toiminnan tehokkuus. Näillä alueilla tehtiin paljon työtä, ja parannuksia saatiinkin aikaan kaikilla alueilla. Tulokset johtivat osin myös henkilöiden uusiin vastuualueisiin ja organisaation pieniin muutoksiin.

Uusi toimipiste Berliiniin, Oslon henkilömäärä kasvoi

Alkusyksystä ulkomailla olevien henkilöiden määrä kasvoi jälleen harppauksella, kun Qt-hankinnan myötä Digian palvelukseen siirtyi uusia työntekijöitä. Uusi toimipaikka perustettiin Berliiniin, ja Oslon henkilövahvuus lisääntyi merkittävästi. Loppukesän ja alkusyksyn aikana uudet toiminnat liitettiin osaksi uutta Qt-organisaatiota, ja tarvittavat hallinto- ja palvelutoiminnot käynnistettiin. Uusi tapa toimia ja uudet tavoitteet edellyttivät yhteistoimintaneuvotteluja henkilöstövaikutuksista Suomessa.

Venäjän ja Ruotsin toimintojen henkilömäärät pysyivät vuoden aikana ennallaan. Kiinassa siirryttiin asteittain tukemaan enemmän paikallista Qt-liiketoimintaa, ja Kiinan henkilömäärä hieman väheni. Yhdysvalloissa henkilöstön määrä kasvoi hieman. Myös Suomesta siirtyi muutamia henkilöitä Yhdysvaltoihin paikallisen yhtiön palvelukseen.

Vuoden lopussa ulkomailla työskenteli 195 henkilöä.


Työhyvinvoinnin teemavuosi

Digian Hyvä työkyky -malli on yksi tärkeistä toimintatavoista, joilla tuetaan digialaisten työhyvinvointia. Mallissa on sovittu yhteiset pelisäännöt, joita noudattaen tartutaan ongelmatilanteisiin varhaisessa vaiheessa ja viedään asioita yhdessä eteenpäin kaikkien osapuolien hyväksymällä myönteisellä tavalla. Lisäksi pyritään välttämään sairaslomien tarpeeton pitkittyminen ja turvaamaan työntekijöiden työkyky hyvän yhteistyön kautta.

Työhyvinvointi on koko yhteisön asia: työntekijät, esimiehet, johto, henkilöstöhallinto, työsuojelu ja työterveyshuolto toimivat yhdessä tehokkaasti ja positiivisesti hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.

Osaamisen kehittäminen jokapäiväistä työtä

Osaamisen kehittäminen Digialla on olennainen osa jokapäiväistä työtämme sekä jatkuvaa henkilöstön ja organisaation kehittämistä. Kurssien ja koulutusten lisäksi kannustamme työntekijöitämme kehittämään sekä omaa että tiiminsä osaamista. Digialla oppiminen on tiimityötä ja parhaiden mahdollisten työtapojen löytämistä asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Näistä hyvinä esimerkkeinä vuonna 2012 olivat mm. projektipäällikkökoulutukset, oppimis- ja verkostoitumistapaamiset, menestyksekäs integraatio-osaamisen koulutusakatemia sekä jatkuva toimintatapojen kehittäminen.