Digian johdon palkka- ja palkkioselvitys

Tämä palkka- ja palkkioselvitys sisältää yhteenvedon Digia Oyj:n hallituksen jäsenten ja toimivan johdon taloudellisista eduista, palkitsemisjärjestelmästä ja palkitsemisen päätöksentekojärjestyksestä.

Hallituksen palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättää yhtiökokous. Vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan palkkiona hallituksen jäsenille 2 500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokuntien kokouksilta. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan laskua vastaan.

Tilikaudella 2012 hallituksen jäsenille maksettiin hallitustyöskentelystä palkkiona yhteensä 338 000 euroa jakaantuen seuraavasti:

Päivi Hokkanen                   32 500 euroa
Robert Ingman 51 500 euroa
Kari Karvinen 42 500 euroa
Pertti Kyttälä 79 000 euroa
Martti Mehtälä 10 500 euroa
Seppo Ruotsalainen 33 500 euroa
Leena Saarinen 33 000 euroa
Pekka Sivonen   8 500 euroa
Tommi Uhari 39 500 euroa
Marjatta Virtanen   7 500 euroa
   

Kaikki palkkiot maksettiin rahapalkkioina. Yhtiö ei myönnä optioita eikä osakepalkkioita hallitustyöskentelystä.


Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmän periaatteet

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkasta, palkkioista ja muista etuisuuksista.

Toimitusjohtaja Juha Vareliuksen kokonaispalkkaus muodostuu toimitusjohtajasopimuksen mukaisesta kuukausipalkasta, asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella määräytyvästä bonuspalkkiosta sekä toimitusjohtajalle vahvistetun osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti mahdollisesti maksettavasta osakepalkkiosta.

Säännöllisen kuukausipalkan lisäksi toimitusjohtajalle maksetaan kolmen kuukauden palkkaa vastaava bonuspalkkio hallituksen asettamiin liikevaihto- ja liikevoittobudjetteihin sidottujen tavoitteiden täyttyessä. Liikevaihtotavoitteen ylittyessä bonuspalkkion määrä kasvaa siten, että 140 prosentin liikevaihtototeumasta palkkiona maksetaan yhdeksän kuukauden palkkaa vastaava maksimipalkkio edellyttäen, että myös liikevoittotavoite täyttyy vähintään 100 prosenttisesti. Mikäli liikevoittotavoite ei täyty, liikevaihtotavoitteen ylittymiseen perustuvia korotuksia ei makseta. Mikäli liikevoittotavoite täyttyy alle 80-prosenttisesti, bonuspalkkiota ei makseta lainkaan, liikevaihdosta riippumatta.

Hallitus on yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla vahvistanut yhtiön johtoryhmää koskevan osakepalkkiojärjestelmän keväällä 2010.

Järjestelmässä on neljä ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010–2013. Järjestelmän mukaan toimitusjohtajalle maksetaan kultakin ansaintajaksolta enintään 100 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio hallituksen vuosittain erikseen päättämien ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Vuoden 2012 osalta palkkio määräytyy yhtiön osakekohtaisen tuloksen ja liikevaihdon perusteella. Minimipalkkion (5 000 osaketta) saaminen edellyttää vähintään 0,21 euron osakekohtaista tulosta yhdistettynä 92,0 miljoonan euron liikevaihtoon. Enimmäispalkkio (100 000 osaketta) edellyttää 0,32 euron osakekohtaista tulosta ja 100,0 miljoonan euron liikevaihtoa tai 0,23 euron osakekohtaista tulosta ja 122,0 miljoonan euron liikevaihtoa.

Sanotun osakepalkkiojärjestelmän perusteella toimitusjohtajalle on tilikauden 2012 aikana maksettu 39 266 osakkeen arvoa vastaava palkkio tilikauden 2011 tuloksen perusteella. Palkkio on maksettu yhtiön hallussa olevilla osakkeilla.

Osakepalkkiojärjestelmän mukaiset palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin kyseisen ansaintajakson tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi. Järjestelmään ei liity mitään myönnettyjen osakkeiden luovutusta rajoittavia sitouttamisjaksoja.

Toimitusjohtajan taloudelliset etuudet ja toimisuhteen keskeiset ehdot

Tilikaudella 2012 toimitusjohtajalle maksettiin palkkana ja muina etuuksina 427 900 euroa, josta palkan ja luontaisetujen osuus oli 302 760 euroa ja palkkioiden osuus oli 125 141 euroa.


Toimitusjohtaja voidaan yhtiön toimesta irtisanoa kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Toimitusjohtajasopimuksen päättyessä irtisanomiseen yhtiön puolelta toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvaus, joka määrältään vastaa toimitusjohtajan 12 kuukauden palkkaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on lain mukainen eikä toimitusjohtajalla ole yhtiön puolelta erillistä lisäeläkesopimusta.

Muun johdon palkitsemisjärjestelmän periaatteet

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan esityksestä yhtiön johtoryhmän jäsenille maksettavasta palkasta, palkkioista sekä muista eduista.

Johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkaus muodostuu kuukausipalkasta sekä toimitusjohtajan kanssa yhtäläisin perustein määräytyvistä bonus- ja osakepalkkioista.

Voimassa olevan johtoryhmän osakepalkkiojärjestelmän mukaan johtoryhmän jäsenille maksetaan kultakin ansaintajaksoilta yhteensä enintään 100 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio. Sanotun osakepalkkiojärjestelmän perusteella johtoryhmän jäsenille on tilikauden 2012 aikana maksettu yhteensä 39 266 osakkeen arvoa vastaava palkkio tilikauden 2011 tuloksen perusteella. Palkkiot on maksettu yhtiön hallussa olevilla osakkeilla ja muutoinkin samoin ehdoin kuin toimitusjohtajalle maksettu palkkio.

Kunkin johtoryhmän jäsenen eläkeikä on lain mukainen eikä kenellekään ole yhtiön puolelta otettu erillistä lisäeläkettä.