Henkilöstö, johto ja hallinto

Digia-konsernin henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 982, jossa oli vähennystä 193 henkilöä eli 16,4 prosenttia verrattuna tilikauden 2011 loppuun (12/2011: 1 175 henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä tilikaudella oli 1 025, jossa oli vähennystä 428 henkilöä eli 29,5 prosenttia verrattuna tilikauden 2011 keskiarvoon (2011: 1 453).

Yhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:

                     2012         2011       2010
Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 1 025 1 453 1 508
Tilikauden palkat ja palkkiot 54 028 68 564 65 172
       

Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain tilikauden 2012 lopussa:

Liiketoiminnat                                                                                              96 %
Hallinto ja johto   4 %
     

Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yhteensä 195 (12/2011: 161) henkilöä.

Digia Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 13. maaliskuuta 2012 hallitukseen valittiin uudelleen Robert Ingman, Kari Karvinen, Pertti Kyttälä ja Tommi Uhari. Lisäksi uusina jäseninä valittiin Päivi Hokkanen, Seppo Ruotsalainen ja Leena Saarinen. Pertti Kyttälä valittiin järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi ja Robert Ingman hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Digia Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Juha Varelius vuoden 2008 alusta alkaen.

KTM Anja Wasenius aloitti kesäkuussa 2012 yhtiön virkaatekevänä talousjohtajana.

Digian hallituksella oli tilikaudella 2012 kolme valiokuntaa: palkitsemisvaliokunta, tarkastusvaliokunta ja nimitysvaliokunta. Hallitus vahvisti valiokuntien työjärjestykset vuodelle 2012 kokouksessaan 29.3.2012.


Valiokunnat eivät ole päättäviä eivätkä toimeenpanevia elimiä, vaan niiden rooli on avustaa hallitusta kunkin valiokunnan tehtäväaluetta koskevassa päätöksenteossa. Valiokunnat raportoivat säännöllisesti työstään hallitukselle, joka päättää ja vastaa kollegiaalisesti myös valiokuntien työstä.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmiä ja seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2012 Tommi Uhari (puheenjohtaja), Robert Ingman ja Päivi Hokkanen. Vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat Martti Mehtälä (puheenjohtaja), Pekka Sivonen ja Tommi Uhari. Palkitsemisvaliokunta kokoontui tilikaudella neljä kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon lainmukaisuus, tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2012 Pertti Kyttälä (puheenjohtaja), Kari Karvinen, Seppo Ruotsalainen ja Leena Saarinen. Vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Pertti Kyttälä (puheenjohtaja), Kari Karvinen ja Marjatta Virtanen. Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella viisi kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä, hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista. Nimitysvaliokuntaan kuuluivat tilikaudella 2012 Robert Ingman (puheenjohtaja), Kari Karvinen ja Pertti Kyttälä. Nimitysvaliokunta kokoontui tilikaudella neljä kertaa kaikkien jäsenten läsnä ollessa.

Konsernin tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Ilkka.

Digia noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöitä koskevaa hallinnointikoodia. Digian hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, yleisiin corporate governance -suosituksiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja omiin sisäisiin corporate governance -toimintasääntöihin. Hallinnointikoodi samoin kuin tästä toimintakertomuksesta erillisenä annettu selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.digia.fi.