Osakeperusteiset maksut

Optiot

Digia Oyj:llä ei tilinpäätöshetkellä ole ulkona olevia optio-oikeuksia.

Osakepalkkiot ja johdon omistus

Yhtiöllä on osakepalkkioita osana yhtiön avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmästä on päätetty hallituksen yhtiökokoukselta saaman valtuutuksen nojalla keväällä 2010.

Järjestelmässä on neljä ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010–2013. Järjestelmän mukaan toimitusjohtajalle maksetaan ansaintajaksoilta 2011–2013 kultakin enintään 100 000 osakkeen arvoa vastaava palkkio hallituksen vuosittain erikseen päättämien ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Vuoden 2013 osalta palkkio määräytyy yhtiön osakekohtaisen tuloksen ja liikevaihdon perusteella hallituksen erikseen tarkemmin päättämin tavoin.

Sanotun osakepalkkiojärjestelmän perusteella toimitusjohtajalle on tilikauden 2012 aikana maksettu 39 266 osakkeen arvoa vastaava palkkio tilikauden 2011 tuloksen perusteella. Palkkio on maksettu yhtiön hallussa olevilla osakkeilla.

Järjestelmässä ovat toimitusjohtajan lisäksi mukana myös muut yhtiön johtoryhmän jäsenet, joille järjestelmä tarjoaa yhdessä mahdollisuuden vastaavaan osakepalkkioon kuin mihin toimitusjohtaja on oikeutettu.

Lisäksi tilikauden aikana on maksettu yhtiön nimetyille avainhenkilöille yhteensä 34 376 osakkeen arvoa vastaava määrä. Palkkio on maksettu vuoden 2009 tulosten perusteella osapalkkiona kaikkiaan kaikkiaan neljässä yhtä suuressa erässä vuosina 2010–2013.


Kaikki osakepalkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensisijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Maksettuihin osakepalkkioihin ei liity mitään myönnettyjen osakkeiden luovutusta rajoittavia sitouttamisjaksoja.

Osakepalkkiojärjestelmiin perustuvia palkkiota ei makseta, mikäli henkilön työsuhde päättyy ennen palkkionmaksun eräpäivää.

Osakasluettelon 31.12.2012 mukaan Digia Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat yhtiön osakkeita seuraavasti:

Pertti Kyttälä 0
Robert Ingman 20 000
Kari Karvinen 1 309 912
Tommi Uhari 0
Juha Varelius 167 258
Päivi Hokkanen 8 170
Seppo Ruotsalainen 0
Leena Saarinen 0
   

Vuodenvaihteessa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistamat osakkeet edustivat yhtiön osake- ja äänimäärästä yhteensä 7,1 %.