Rahoitus ja investoinnit

Digia-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 92,4 (12/2011: 87,8) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 52,6 (12/2011: 47,8) prosenttia. Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli 27,5 (12/2011: 34,5) prosenttia. Konsernin likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 8,3 (12/2011: 8,2) miljoonaa euroa.

Konsernilla oli katsauskauden lopussa 19,8 (12/2011: 21,9) miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa. Korollinen vieras pääoma muodostui 18,5 miljoonan euron lainasta rahoituslaitoksilta ja 1,3 miljoonan euron rahoitusleasingveloista.

Digia nosti Qt-liiketoimintakauppaa varten pitkäaikaista lainaa 4,0 miljoonaa euroa 17.9.2012. Vuonna 2011 sovitun rahoituspaketin kovenanttiehdot ovat pysyneet muuttumattomina. Yhtiön vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuden ylläpitoon liittyvät kovenanttiehdot muodostuvat seuraavista tunnusluvuista: liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) suhteessa nettovelkoihin, omavaraisuusaste sekä nettovelkaantumisaste. Yhtiö voi jakaa osinkona enintään 50 prosenttia konsernin tilikauden nettotuloksesta ilman erillistä sopimusta. Tilikaudella 2012 yhtiö täytti asetetut kovenanttiehdot. Rahoituslainat on esitetty laajemmin tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 22.

Arvonalentumistestaus tehdään vuosineljänneksittäin liikearvoille ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajaton. Arvonalentumistestaus on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 15 Aineettomat hyödykkeet.

Yhtiöllä on rahoitus-, puite- ja toimitussopimuksia, joihin sisältyy erityisehtoja liittyen tilanteeseen, jossa määräysvalta yhtiössä vaihtuu.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta tilikaudella oli 19,9 (8,8) miljoonaa euroa positiivinen, investointien rahavirta 16,2 (2,7) miljoonaa euroa negatiivinen sekä rahoituksen rahavirta 3,6 (7,6) miljoonaa euroa negatiivinen. Liiketoiminnan rahavirtaan positiivisesti vaikutti Qt-kaupan yhteydessä Nokialta laskutettu 12,2 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirtaan vaikuttivat negatiivisesti yhtiön lainojen takaisinmaksu, jonka vaikutus oli tilikaudella yhteensä 5,5 miljoonaa euroa sekä osinkojen maksu, jonka vaikutus oli 2,1 miljoonaa euroa. Lisäksi tilikaudella nostettiin Qt-kauppaa varten pitkäaikaista lainaa 4,0 miljoonaa euroa.

Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen tilikaudella olivat yhteensä 0,8 (2,7) miljoonaa euroa. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat olivat 0,7 (2,3) miljoonaa euroa.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) tilikaudella oli 11,3 (-28,7) prosenttia ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 9,8 (-41,9) prosenttia.