Riskit ja epävarmuustekijät

Digian riskienhallinnan keskeisimmät operatiiviseen toimintaan liittyvät ja valvottavat riskit ovat asiakas-, henkilö-, projekti-, tietoturva-, immateriaalioikeus- ja liikearvoriskit.

Yhtiön lyhyen aikavälin epävarmuustekijät liittyvät mahdollisiin merkittäviin muutoksiin yhtiön pääliiketoiminta-alueilla.

Aiemmista vuosista poiketen yhtiöllä ei jatkossa enää ole mobiilimarkkinoiden sopimustuotekehityspalveluihin liittyvää liiketoimintariskiä. Sen sijaan yhtiö panosti vuonna 2012 tekemällään Qt-liiketoimintakaupalla merkittävästi Qt-teknologiaan ja siihen liittyviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Mikäli Qt-liiketoiminta ei kehity yhtiön odotusten mukaisesti, tehdyt panostukset ja niihin liittyvät kustannukset saattavat rasittaa yhtiön toiminnan kannattavuutta lyhyellä aikavälillä merkittävästikin. Mainitun liiketoiminta-alueen kilpailu- tai markkinatilanteen mahdolliset muutokset voivat niin ikään vaikuttaa merkittävästi yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden tulevaan kehitykseen.

Mikäli euroalueen velkaongelmat ja yleinen talouden taantuma jatkuvat, ne saattavat vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointipäätöksiin ja maksuvalmiuteen, ja siten edelleen myös yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen. Lisääntynyt epävarmuus on vaikuttanut asiakkaiden investointipäätöksiin ja lykännyt suunniteltujen projektien aikatauluja jo jonkin aikaa, mutta viimeaikainen kehitys ei kuitenkaan ole ollut mitenkään hälyttävää.

Lisäksi asiakasprojektikoon kasvaessa myös riskit projektien ja niiden kannattavuuden hallintaan liittyen kasvavat.

Yhtiön liiketoiminnan riskejä ja niihin varautumista on kuvattu myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.digia.fi.