Emoyhtiön liitetiedot

8. Aineettomat hyödykkeet€ 000

Aineettomat
oikeudet

Muut
pitkävaikutteiset
menot


Yhteensä
2012


Yhteensä
2011
Hankintameno 1.1. 3 525 655 4 180 2 499
Lisäykset 1 038 - 1 038 1 681
Vähennykset - - - -
Hankintameno 31.12. 4 563 655 5 218 4 180
         
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -2 149 -655 -2 804 -2 226
Poistot -985 - -985 -579
Arvonalentumiset - - - -
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -3 134 -655 -3 789 -2 804
         
Kirjanpitoarvo 1.1. 1 376 - 1 376 274
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 429 - 1 429 1 376