Emoyhtiön liitetiedot

9. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
€ 000


Maa- ja
vesialueet


Rakennukset ja rakennelmat

 

Koneet

ja kalusto

 

Yhteensä 2012


Yhteensä 2011
Hankintameno 1.1. 17 162 1 848 2 027 2 032
Lisäykset - - - - 2
Vähennykset - - - - -7
Hankintameno 31.12. 17 162 1 848 2 027 2 027
           
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. - -72 -1 824 -1 896 -1 874
Poistot - -7 -14 -22 -22
Arvonalentumiset - - - 0 0
Vähennykset - - - 0 0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. - -79 -1 838 -1 918 -1 896
           
Kirjanpitoarvo 1.1. 17 91 24 131 158
Kirjanpitoarvo 31.12. 17 84 9 111 130