Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS)

€ 000   1.1.–31.12.2012 1.1.–31.12.2011
Liiketoiminnan rahavirta:      
Tilikauden voitto   3 558 -1 409
Oikaisut tilikauden tulokseen   -771 2 607
Käyttöpääoman muutos   -3 540 -419
Maksetut korot   -659 -728
Saadut korot   3 29
Maksetut verot   1 079 -1 265
Liiketoiminnan rahavirta   -330 -1 183
     
Investointien rahavirta:      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin   -1 065 -209
Tytäryhtiöhankinnat   - -
Investointien rahavirta   -1 065 -209
       
Rahoituksen rahavirta:      
Maksullinen osakeanti   - -
Omien osakkeiden hankinta   - -
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset   -4 000 -17 000
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset   - -
Lyhytaikaisten lainojen nostot   500 4 000
Pitkäaikaisten lainojen nostot   3 500 13 000
Konsernirahoituserät (¹   4 699 1 730
Maksetut osingot ja muu voitonjako   -2 078 -5 577
Rahoituksen rahavirta   2 621 -3 847
       
Rahavarojen muutos   1 226 -5 239
       
Rahavarat tilikauden alussa   2 896 8 135
Rahavarojen muutos   1 226 -5 239
Rahavarat tilikauden lopussa   4 122 2 896
       
(¹ Konsernirahoituserät käsittävät emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden välisten lainojen ja saamisten muutokset.