Emoyhtiön tase (FAS)

  Liitetieto

31.12.2012

31.12.2011

VASTAAVAA

 

 

 

 

 

 

 

PYSYVÄT VASTAAVAT

 

 

 

 

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

 8

 

 

Aineettomat oikeudet

 

1 428 978,79

1 376 466,39

 

 

1 428 978,79

1 376 466,39

Aineelliset hyödykkeet

9

 

 

Maa- ja vesialueet

 

16 818,79

16 818,79

Rakennukset ja rakennelmat

 

84 066,61

90 660,07

Koneet ja kalusto

 

9 232,45

22 806,50

Kulumaton käyttöomaisuus

  1 210,95

1 210,95

 

 

111 328,80

131 496,31

Sijoitukset

10

 

 

Osuudet saman konsernin yrityksissä

 

114 118 133, 85

114 091 160,50

Muut osakkeet ja osuudet

 

606 292,32

606 292,32

 

 

114 724 426,17

114 697 452,82

Pysyvät vastaavat yhteensä

 

116 264 733,76

116 205 415,52

 

 

 

 

VAIHTUVAT VASTAAVAT

 

 

 

Lyhytaikaiset saamiset

11

 

 

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

 

5 547 698,94

5 135 345,19

Muut saamiset

 

290 954,38

244 560,61

Siirtosaamiset

 

360 946,24

1 407 443,32

 

 

6 199 599,56

6 787 349,12

 

 

 

 

Rahat ja pankkisaamiset

 

4 121 675,73

2 895 936,28

 

 

 

 

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

 

10 321 275,29

9 683 285,40

 

 

 

 

Vastaavaa yhteensä

 

126 586 009,05

125 888 700,92

       

Liitetieto

31.12.2012

31.12.2011

VASTATTAVAA

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

12

 

 

Osakepääoma

 

2 087 564,50

2 087 564,50

Uusmerkintä   - -

Ylikurssirahasto

 

7 899 485,80

7 899 485,80

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

33 447 785,52

35 525 037,82

Edellisten tilikausien tulos

 

-362 460,83

1 026 629,00

Tilikauden tulos

 

3 558 364,21

-1 409 098,31

Oma pääoma yhteensä 

 

46 630 739,20

 45 129 618,81


 

 

 

VIERAS PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikainen vieras pääoma

 

 

 

Lainat rahoituslaitoksilta

        13

12 000 000,00

13 000 000,00

Muut pitkäaikaikaiset velat 

        13

-

674 000,00

 

 

      12 000 000,00

    13 674 000,00

 

 

 

 

Lyhytaikainen vieras pääoma

 

 

 

Ostovelat

       14

159 835,92

82 237,82

Lyhytaikaiset korolliset velat

 

5 000 000,00

4 000 000,00

Velat saman konsernin yrityksille

 

61 572 717,55

60 458 783,05

Muut velat

 

70 982,84

1 736 121,89

Siirtovelat

 

1 151 733,54

807 939,35

 

 

67 955 269,85

67 085 082,11

 

 

 

 

Vieras pääoma yhteensä

 

79 955 269,85

80 759 082,11

 

 

 

 

Vastattavaa yhteensä

 

126 586 009,05

125 888 700,92