Konsernin liitetiedot

11. Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot

€ 000

2012

2011

Korkotuotot rahavaroista

29 51

Korkotuotot myyntisaamisista

5 0

Osinkotuotot muista sijoituksista

10 10

Valuuttakurssivoitot

47 170

Muut rahoitustuotot

28 64

Yhteensä

119 295
     


Rahoituskulut

€ 000

2012

2011

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoituslainoista

646 731

Korkokulut ostoveloista

4 1

Lainojen hoitokulut

235 239

Valuuttakurssitappiot

360 24

Muut rahoituskulut

156 263
Yhteensä 1 400 1 258