Konsernin liitetiedot

15. Aineettomat hyödykkeet
€ 000
Liikearvo
Kehittämis-
menot

 


Muut
aineettomat hyödykkeet
 Yhteensä
2012
 
 Yhteensä 2011

Hankintameno 1.1.

89 382 2 487 24 826 116 695   115 518

Aktivoidut kehittämismenot

- - - -   -

Lisäykset

6 562 - 8 058 14 620   1 177

Vähennykset

- - -32 -32   -

Tytäryrityksen hankinta

- - - -   -

Hankintameno 31.12.

95 944 2 487 32 852 131 283   116 695

 

           

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.

-44 839 -2 487 -20 882 -68 208   -41 003

Poistot

- - -1 810 -1 810   -1 845

Arvonalentumiset

- - - -   -25 360

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.

-44 839 -2 487 -22 692 -70 018   -68 208

 

           

Kirjanpitoarvo 1.1.

44 543 0 3 944 48 486   74 514

Kirjanpitoarvo 31.12.

51 105 0 10 160 61 265   48 486
             

Arvonalentumistestit tehdään IAS 36 -standardien mukaisesti liikearvoille vuosineljänneksittäin ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajaton.


 

Arvonalentumistestaus

Arvonalentumistestaus tehdään vuosineljänneksittäin liikearvoille ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajaton.

Nykyarvot on määritelty 5 vuoden ennustejaksolle käyttäen seuraavia oletuksia: Liikevaihto ja liikevoitto vuodelta 2013 budjetin mukaan. Sen jälkeen liikevaihdon vuosittainen kasvu 3 prosenttia, liikevoitto 10 prosenttia sekä diskonttokorko 9,4 prosenttia. Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu extrapoloimalla rahavirrat käyttämällä edellä esitettyjä oletuksia.

Tehdyn herkkyysanalyysin mukaan liikearvon määrä edellyttää vaihtoehtoisesti liikevaihdon pysymistä nykyisellä tasollaan ja 5,9 prosentin kannattavuutta tai liikevaihdon 3,0 prosentin kasvua ja 3,4 prosentin kannattavuutta. Liikearvoihin ei yhtiön johdon käsityksen mukaan kohdistu alaskirjaamistarvetta.