Konsernin liitetiedot

22. Rahoitusvelat


€ 000

2012

Käyvät arvot

2011
Käyvät arvot

2012

Tasearvot

2011
Tasearvot

Pitkäaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut

 

 

 

 

  Pankkilaina

12 500 14 500 12 500 14 500

  Rahoitusleasingvelat

514 942 514 942

 Yhteensä

13 014 15 442 13 014 15 442

 

 

 

 

 

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut

 

 

 

 

  Pankkilaina

6 000

5 500

6 000

5 500

  Pääomalaina

- 44 -

44

  Rahoitusleasingvelat

797 886 797 886

 Yhteensä

6 797

6 429

6 797 6 430

Yhteensä

19 811 21 871 19 811 21 871
         


Digia nosti Qt-liiketoimintakauppaa varten pitkäaikaista lainaa 4,0 miljoonaa euroa 17.9.2012. Vuonna 2011 sovitun rahoituspaketin kovenanttiehdot ovat pysyneet muuttumattomina. Yhtiön vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuden ylläpitoon liittyvät kovenanttiehtot muodostuvat seuraavista tunnusluvuista: liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) suhteessa nettovelkoihin, omavaraisuusaste sekä nettovelkaantumisaste. Yhtiö voi jakaa osinkona enintään 50 prosenttia konsernin tilikauden nettotuloksesta ilman erillistä sopimusta. Tilikaudella 2012 yhtiö täytti asetetut kovenanttiehdot. Kovenanttien maksimi- ja minimiarvot sekä yhtiön toteumat 31.12.2012 on esitetty alla:


          Kovenanttiarvo Toteutuma
Nettovelat / EBITDA, enintään  2,5 1,1
Omavaraisuusaste, vähintään 35 % 53 %
Nettovelkaantumisaste, enintään 60 % 27 %
     

Yhtiö on tilikauden aikana lyhentänyt lainakantaansa yhteensä 5,5 miljoonalla eurolla niin, että lainakanta oli tilikauden päättyessä yhteensä 17 miljoonaa euroa. Lainat ovat vaihtuvakorkoisia ja ne ovat sidottu Euriborkorkoon lisättynä marginaalilla. Lainojen keskimääräinen korkoprosentti oli tilikaudella 2012 2,9 % (3,2 % tilikaudella 2011). Lainojen vakuudeksi on pantattu Digia Finland Oy:n osakkeet. Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo oli 31.12.2012 yhteensä 107,4 miljoonaa euroa.

Lisäksi yhtiöllä oli tilikauden päättyessä TyEL-takaisinlainaa 2,5 miljoonaa euroa, jonka kiinteä korkoprosentti oli 2,5 %.

Rahoitusleasingvelkojen efektiivinen korko tilikaudella 2012 oli 4,25 % (4,51 % tilikaudella 2011).

Korolliset velat erääntyvät seuraavasti:

Vuosi, € 000

2012

2011

2013

6 797 5 689

2014

12 853 9 752

2015

97 -

2016

64 -

Myöhemmin

- -

Yhteensä

19 811 15 422
     

Seuraavat taulukot kuvaavat sopimuksiin perustuvaa maturiteettianalyysiä tilikaudella 2012 ja vertailukaudella 2011. Luvut ovat diskonttaamattomia ja ne sisältävät korkomaksut sekä pääoman takaisinmaksut:

€ 000
31.12.2012

 

Tasearvo

 

Rahavirta

 

Alle 1 vuosi

 

1–2 vuotta

 

2–5 vuotta

Pankkilainat

 

18 500

19 166

6 428

12 738

0

Rahoitusleasingvelat

1 311

1 311

797

353

161

Ostovelat ja muut velat

2 189

2 189

2 189

0

0

Yhteensä

22 000

22 666

9 414

13 091

161

           

€ 000
31.12.2011

 

  Tasearvo

 

  Rahavirta

 

  Alle 1 vuosi

 

  1–2 vuotta

 

2–5 vuotta

Pankkilainat

 

20 000

21 165

6 055

  5 395

 9 714

Pääomalainat

44

44

44

0

0

Rahoitusleasingvelat

1 828

1 828

886

689

           252

Ostovelat ja muut velat

3 618 3 618 3 071 282 265

Yhteensä

25 490

26 655

10 057

6 366

10 232