Konsernin tase (IFRS)

Liitetieto

31.12.2012

31.12.2011

 

 

 

 

VARAT

 

 

 

       

Pitkäaikaiset varat

 

 

 

Liikearvo

15

51 105 021,75

44 542 601,76

Muut aineettomat hyödykkeet

15

10 159 951,89

3 944 064,46

Aineelliset hyödykkeet

14

2 152 252,65

3 156 451,96

Myytävissä olevat sijoitukset

27

626 983,95

626 983,95

Vaihto-omaisuus

  25 257,78 -

Pitkäaikaiset saamiset

 

69 520,23 60 253,05

Laskennalliset verosaamiset

16

534 969,47

789 920,06

 

 

64 673 957,72

53 120 275,24

 

 

 

 

Lyhytaikaiset varat

 

 

 

Myyntisaamiset ja muut saamiset

17

19 418 533,20

26 523 003,08

Rahavarat

18

 8 283 211,67

8 170 023,36

 

 

27 701 744,87

34 693 026,44

 

 

 

 

Varat yhteensä

 

92 375 702,59

87 813 301,69

 
     
 Liitetieto  31.12.2012  31.12.2011
       

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

 

Osakepääoma

19

2 087 564,50

2 087 564,50

Uusmerkintä   - -

Ylikurssirahasto

 

7 899 485,80

7 899 485,80

Muu rahasto

 

5 203 821,24

5 203 821,24

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

33 447 785,52

35 525 037,82

Muuntoero

 

553 838,71

208 429,18

Kertyneet voittovarat

 

-11 153 742,19

11 279 866,64

Tilikauden voitto

 

4 024 311,11

-22 451 626,51

 

 

42 063 064,69

39 752 578,89

 

 

 

 

Oma pääoma yhteensä

 

42 063 064,69

39 752 578,89

 

 

 

 


Pitkäaikaiset velat

 

 

 

Laskennalliset verovelat

16

639 353,99

772 021,00

Rahoitusvelat

22

13 026 618,97

15 441 727,64

Muut pitkäaikaiset velat

24 4 192 740,13 674 000,00

 

 

17 858 713,09

16 887 748,64

       

Lyhytaikaiset velat

 

 

 

Ostovelat ja muut velat

24

14 237 839,15

12 268 915,89

Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat

 

821 693,21

99 819,04

Varaukset

21

559 410,00

748 080,24

Siirtovelat

24

10 012 481,65

11 625 936,55

Lyhytaikaiset korolliset velat

22

6 822 500,80

6 430 222,66

 

 

32 453 924,81

31 172 974,38

 

 

 

 

Velat yhteensä

 

50 312 637,90

48 060 723,02

 

 

 

 

Oma pääoma ja velat yhteensä

 

92 375 702,59

87 813 301,69